Tanárok /

Dr. Cseke Péter

ny. egyetemi tanár, 
a Hungarológiai Doktori Iskola tagja


1968-ban magyar nyelv és irodalom szakon végzett, az 1971/1972-es tanévben sajtótudományi posztraduális képzésben részesült a bukaresti Politika- és Társadalomtudományi Akadémián. Horváth Istvánról írt monográfiájával szerzett doktori címet 1995-ben.  

Főbb kutatási területei:  a két világháború közötti időszak sajtó-, irodalomtörténet- és eszmetörténete; a magyar szociográfia 20. és 21. századi története.

 

Oktatási szakterületek (a mesterképzőn):

a tudományos kutatás módszertana

a szociográfia-írás módszertana és gyakorlata

Doktori témavezetés:

a 20. és 21. századi írott és elektronikus média műfajtörténete

a magyar szociográfia erdélyi értékalakzatai

Elérhetőség: cseke@fspac.ro

Az utóbbi húsz év fontosabb tudományos publikációinak jegyzéke

I. Önálló kötetek:

Metaforától az élet felé. Kisebbségi értelmiség – kisebbségi nyilvánosság. Tanulmányok (1987–1997). Kriterion Könyvkiadó, Bukarest – Kolozsvár, 1997. 244 p.

Horváth István és az erdélyi népi irodalmi irányzat. Balassi Kiadó, 2000. Bp., 244 p.

Tényirodalom – szociográfia. Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 2001.184 p.

Paradigmaváltó erdélyi törekvések. Kisebbségi létértelmezések. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2003. 344 p.

Időrobbanás. Egy szellemi útkeresés műhelytörténetéből. Széphalom Könyvműhely, Bp., 2003. 264 p.        

Jöjjön el a mi időnk. Esszék, tanulmányok, dokumentumok. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. 280 p.

Legyen eszünk, ha már volt. Feljegyzések Európán innen, Erdélyen túl (1990–2005). Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc – Szépírás Kiadó, Szolnok, 2006. 264 p.

A magyar szociográfia erdélyi műhelyei. Magyar Napló Kiadó, Bp., 2008. 246 p.

Álom egy kolozsvári Solveig-házról. Eszmetörténeti tanulmányok, dokumentumok. Széphalom Könyvműhely, Bp., 2010. 220 p.

Fájó sebekből termő ágak. Eszmetörténeti tanulmányok. Lucidus Könyvkiadó, Bp., 2010. 210 p.

Védjegyek. Íróportrék – ellenfényben. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2011. 286. p.

Csíksomlyói Székely Népfőiskola (Burus Jánossal).  Tanulmányok, dokumentumok. mek.oszk.hu/10500/10555/cedula.html 2012. ápr. 11. – MEK-10555.

Borongós ég alatt. Sajtótörténeti tanulmányok. Nap Kiadó, Bp., 2015. 324 p.

Valori ale presei maghiare din România (1919–2014). Ed. Tritonic Kiadó, Buc., 2015. 376 p.

Erdélyi értékhorizontok. Újabb eszmetörténeti tanulmányok. Magyar Napló – Írott Szó Alapítvány, Bp., 2015. 324 p.

Örökhagyók, értékvédők. Krétarajzok két évtized tanulmányaihoz. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2016. 330 p.

II. Önálló szerzői teljesítménynek minősülő forráskiadások, sajtó alá rendezett, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátott dokumentumkötetek:

László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai. Publicisztikai írások, tanulmányok 1929–1940. Minerva, Kolozsvár, 1997. 284 p.

A Tizenegyek. Egy antológia elő- és utóélete (1923–2003). Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2003. 272 p.

László Dezső emlékezete 1904–2004. Polis Kiadó, Kolozsvár, 2004. 360 p.

Buday György és  Kolozsvár. Álom egy Solvejg-házról. Esszék, tanulmányok, levelek, visszaemlékezések. Komp-Press Kiadó, 2006. Kolozsvár, 240 p.

Jancsó Béla levelezése I. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2014. 408 p.

Jancsó Béla levelezése II. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2016. 524. p.

Szigetek, szórványok a Kárpát-medencében és Észak-Amerikában. Korunk – Komp-Press , Kolozsvár, 2016. 328 p.

Eke és toll. Dr. Nagy Miklós emlékezete (1913–1988). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2016. 392 p.

III. Gyűjteményes kötetekben megjelent önálló tanulmányok:

Cultivarea ştiinţelor – fără universalitate. In: Horváth Andor, Kántor Lajos (szerk.): Cumpăna – 4. Antologia revistei de cultură KORUNK. Komp-Press Kiadó, Kolozsvár,  1997. 267–275.

Egyházi és vallásos sajtó – kisebbségben. In: Szabó Zsolt (szerk.): Újságíró évkönyv 1997. Magyar Újságírók Romániai Egyesülete, Kolozsvár – Marosvásárhely, 1997. 67–76.

Balázs Ferenc világtávlatot átfogó mészkői tekintete. In: Dáné Tibor Kálmán (szerk.): Balázs Ferenc Emlékkönyv. Kolozsvár, EMKE – Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság, Kolozsvár, 1997. 40–45.

Létértelmezések kisebbségi helyzetben. In: Serfőző Simon (szerk.): Századunk kihívásai – a magyar irodalom válaszai. Az 1997. évi tokaji írótábor tanácskozása.  Tokaji     Írótábor Egyesület, Miskolc, 1998. 105–114.

Az unitarizmus szerepe Szabédi László indulásában. In: Cseke Péter (szerk.): Szabédi napjai. Komp-Press – Anyanyelvi Konferencia, Kolozsvár – Bp., 1998. 148–161.

Keresztény erkölcs és kisebbségi ifjúságnevelés a két világháború közötti Erdélyben. In: Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit (szerk.): A magyar művelődés és a kereszténység. A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Róma–Nápoly, 1996. Szeptember 9–14. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scripta Rt., Budapest – Szeged, 1998. 1842–1850.

Botschaft der Jahrtausendwende. In: Hajdú Farkas-Zoltán, Kántor Lajos, Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Siebenbürgen Magie einer Kulturlandschaft. Kolozsvár – Heidelberg, Printed in Germany,1999. 115–118.

Tudományművelés – egyetem nélkül (1919–1940). In: Cseke Péter és Hauer Melinda (szerk.): 125 éves a kolozsvári egyetem. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatán 1997. november 21-én tartott emlékülés előadásai. Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 1999. 25–32.

A romániai magyar sajtó történetének előmunkálatai. In: Ágoston Hugó, Ambrus Attila (szerk.): A Magyar Újságírók Romániai Egyesületének évkönyve 1999. Marosvásárhely, 2000. 156–163. 

Öncsonkító irodalom? In: Serfőző Simon (szerk.): Irodalmi nemzet? – Hagyományok, kérdések, távlatok az ezredfordulón. Tokaji Írótábor Egyesület, Miskolc, 2000. 269–274.

Két otthon. In: Kántor Lajos és Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Kulcsok Kolozsvárhoz. A föl nem adható város.  Korunk Baráti Társaság – Mozaik Kiadó, Kolozsvár – Szeged, 2000. 248–252.

Szerkezeti arányok, műfaji rendezőelvek az erdélyi faluszociográfiákban. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza       János Néprajzi Társaság évkönyve – 9. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2000. 178–194.

Balázs Ferenc-relevanciák. In: Dáné Tibor Kálmán (szerk.): Szép apostoli élet. A Balázs Ferenc (1901–1937) centenárium előadásai (2001. május 26-án). Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület – Romániai        Magyar Népfőiskolai Társaság, Kolozsvár, 2001. 24–32. 

Balázs Ferenc. In: Jánosházy György (szerk.): Erdélyi panteon. Művelődéstörténeti vázlatok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2001. 105–110.

Jancsó Béla. In: Jánosházy György (szerk.): Erdélyi panteon.  Művelődéstörténeti vázlatok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2001. 120–126.

Horváth István. In: Jánosházy György (szerk.): Erdélyi panteon. Művelődéstörténeti vázlatok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2001. 201–206.

Németh László és Jancsó Béla. In: Monostori Imre, Olasz Sándor (szerk.): Németh László Emlékkönyv. Németh László Társaság – Tiszatáj Alapítvány, Szeged, 2001. 135–145.

A nemzetiségi távlatok kérdéséről. In: Tabajdi Csaba (szerk.): Mérleg és számvetés. A magyarságpolitikai rendszerváltás kezdetei. Codex Print Kft., Bp., 2001. 239–241.

Az erdélyi falukutatás műhelyei a harmincas években. In: Pölöskei Ferenc (szerk.): A falukutatás fénykora (1930–1937). Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Bp., 2002. 224–237.

Az erdélyi szociográfia elmélete és gyakorlata. In: Beke György (szerk.): Egy műfaj válsága? Tanácskozás az írói szociográfia múltjáról és jövőjéről (Kolozsvár, 2001. október). Magyar Napló Kiadó, Bp., 2002. 12–41.

Németh László két erdélyi szellemtársa. In: Serfőző Simon (szerk.): „Magyarság és Európa” – Németh László irodalmi vitái. A Tokaji írótábor 2001. évi tanácskozása. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002. 136–141.

Enciklopédikus erdélyi hungarológia. A hetvenöt éves Beke György öt életideje. In: Pomogáts Béla (szerk.): A hűség vallomásai. Megemlékezés Beke György hetvenötödik születésnapján a Budapesti Székely Házban. KÖZDOK, Bp., 2002. 112–128.

Dsida Jenő és az Erdélyi Fiatalok. In: Lisztóczky László (szerk.): Poeta angelicus. Írások Dsida Jenőről és költészetéről. Dsida Jenő Bráti Kör, Eger, 2003. 131–144.

Szólt az Idő általuk. Nyolcvan éve jelent meg a TIZENEGYEK antológiája. In: Kvári Kovács István (szerk.): Unitárius Kalendárium 2003. Az Erdélyi Unitárius Egyház kiadása, Kolozsvár, 2003. 100–108.                       

A kisebbségi sajtónyilvánosság korlátozása Romániában (1919–1989). Történeti vázlat és cenzúra-tipológiai vizsgálat. In: Jankovics József és Nyerges Judit (szerk.): HATALOM ÉS KULTÚRA II. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp., 2004. 1085–1101.

László Dezső az Erdélyi Fiatalok körében. In: Cseke Péter (szerk.): László Dezső emlékezete. Polis Kiadó, Kolozsvár, p. 79–98. Ua. in: Füzi László és Lengyel András (szerk.): ILIA – Írások 70. születésnapjára. Bába Kiadó, Szeged, 2004. 234–258.

Holtában is élő Kalotaszegi Múzeumház. In: Szabó Zsolt (szerk.): Sztánai napok 2004. Szentimrei Alapítvány, Kolozsvár – Sztána, 2004. 43–57.

Egy kisebbségi életmodell teremtője. In: Cseke Péter (szerk.): László Dezső emlékezete. Polis Kiadó, Kolozsvár, 2004. 43–57.

A magyar nyelvű mezőgazdasági irodalom Romániában (1919–1989). In: Farkas Zoltán (szerk.): Adalékok az EGE – EMGE – RMGE 150 éves történetéhez. Erdélyi Gazda Kiadó, Kolozsvár, 2004. 213–227.

Otthonosság és illetékesség. In: Beke György (szerk.): A magyar irodalom szolgálatában. Írások Pomogáts Béláról. KÖZDOK, Bp., 2004. 334–346.

József Attila erdélyi kapcsolatai. In: Kántor Lajos (szerk.): Ha eljönnél. József Attila a Korunkban. Komp-Press–Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2005. 381–393.

Egy feledésbe merült Horváth István-versről. In: Balázs Sándor: Kiáltó Szó. Volt egyszer egy szamizdat. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2005. 251–255.

Az igazmondás pireneusi magaslatán. In: Antal Orsolya, Oláh Sándor (szerk.): Szívszakadásig. In memoriam Szabó Gyula. Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2005. 13–31.

Hálát kell adnom a kisebbségi sorsnak”. Gáll Ernő kisebbségi létértelmezéseiről, két tételben. In: Földes György, Gálfalvi Zsolt (szerk.): Nemzetiség és felelősség. Írások Gáll Ernő emlékére. Napvilág Kiadó, Bp., 2005. 333–344.

A sztánai tűzhely. In: Dávid Gyula (szerk.): Kiáltó Szó. Kós Károly emlékezete. Nap Kiadó, Bp., 2005. 32–38.

Kakas és Pelikán. I. m., p. 257–259.

Toronyépítők, toronyvigyázók. Kós Károly és Debreczeni László. In: Sas Péter (szerk.): Toronyvigyázó. Debreczeni László műhelye. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Bp., 2005. 287–291.

Debreczeni László vallomásai. I. m., 389–397.

Limitarea libertăţii presei minorităţilor (1919–1989) – Studiu istoric şi analiză tipologică a cenzurii. (A kisebbségi sajtónyilvánosság korlátozása Romániában [1919–1989]. Történeti vázlat és cenzúra-tipológiai vizsgálat.) In: Marian Petcu (szerk.): Cenzura în spaţiul cultural românesc. Comunicarea.ro Kiadó, Buk., 2005. 309–323.

Minden értékre nyitottan. In: Fűzfa Balázs (szerk.): A hajnal frissessége. Esszék, tanulmányok, versek Láng Gusztáv tiszteletére. Savaria University Press Alapítvány, Szombathely, 2006. 78–85.

József Attila székely származástudata. In: Serfőző Simon (szerk.): A költő  és olvasója – József Attila és utókora. A Tokaji Írótábor 2005. évi tanácskozása. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2006. 175–179.

Kós Károly és követője. In:   Szabó Zsolt (szerk.): Sztánai napok 2005. Művelődés – Szentimrei Alapítvány, Kolozsvár – Sztána, 2006. 33–48.

Mint satnyulást okozó fagyöngy”. A nyelvvédő Dsida Jenőről. In: Muzsnay Árpád (szerk.): Évfordulós tanácskozások 2007. Az EMKE Partiumi Alelnöksége és a Szatmárnémeti Kölcsey Kör kiadása, Szatmárnémeti, 2007. 234–236.

Kisebbségi létértelmezések – kisebbségi életstratégiák. In: Balázs Imre József, Horváth Andor, Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Kiemelés tőlem. Emlékkönyv Kántor Lajos hetvenedik születésnapjára. Komp-Press Kiadó – Korunk, Kolozsvár, 2007. 155–172.

Húsz év a kétezerből. Széljegyzetek Nagy Gáspár verseskönyvéhez In: Kántor Lajos (szerk.): Közép-Európa vándora. Korunk-dosszié. Válogatás a Korunk öt évtizedének írásaiból (1957–2007). II. Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2007. 234–245.

Az Erdélyi Fiatalok szerepe az Ady-kultusz történetében. In: Muzsnay Árpád (szerk.): „Mítosz vagy valóság?” Irodalmi tanácskozás és megemlékezés a 130 éve született Ady Endréről. Az EMKE Partiumi Alelnöksége és a Szatmárnémeti Kölcsey Kör kiadása, Szatmárnémeti, 2008. 104–111.

A Homoródmente képzőművészeti felfedezése. In: Kántor Lajos (szerk.): Közösség és művészet. A Korunk Galéria története 1973–1986. Korunk – Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2008. 219.

Dsida Jenő és a Jancsó-fivérek. Irodalomszemléleti kérdések a harmincas évek első felében. In: Muzsnay Árpád (szerk.): Évfordulós tanácskozások 2008. Az EMKE Partiumi Alelnöksége és a Szatmárnémeti Kölcsey Kör kiadása. Szatmárnémeti, 2008. 25–43.

Magyar diákegyesület Bukarestben. In Bányai Éva (szerk.): Narratívák párbeszéde. RHT Kiadó, Bukarest–Sepsiszentgyörgy, 2008. 221–239.

Kós Károly történelmi elégtétele. In: Ekler Andrea és Rosonczy Ildikó (szerk.): Az év esszéi 2008. Magyar Napló, Bp., 2008. 153–156.

Munkássága a Magyar Örökség része. In: Pomogáts Béla (szerk.): Beke György emlékezete.  Közdok, Bp., 2008. 50–56.

Dsida Jenő és a kolozsvári Jancsó-fivérek. In: Fedinec Csilla (szerk.): Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. MTA – Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Bp., 2008. 277–297.

Aki az építészet bartóki útját járta. In: Somogyváriné Márvics Erika, Zuborné Sallai Márta (szerk.): Kós Károly 125. Emlékkönyv. Kós Károly Általános Iskola, Bp., Wekerle-telep, 2008. 48–53.

Horváth István rendhagyó írói falurajza. In: Horváth István: Magyarózdi toronyalja. Írói falurajz egy erdélyi magyar faluról. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008. 5–8.

Móricz Zsigmond és a fiatal erdélyi írónemzedékek. In: Muzsnay Árpád (szerk.): Ady Endre- és Móricz Zsigmond tanácskozás. Az EMKE Partiumi Alelnöksége és a Szatmárnémeti Kölcsey Kör kiadása. Szatmárnémeti, 2009. 140–155.

A Székely bánja előtörténete és utóélete. In: Takács Péter (szerk.): Csaba királyfi elárvult népe (Székely konferencia, 2009. okt. 2–3.) Az Erdély-történeti Alapítvány Kiadványa. Debrecen, Erdély-történeti Könyvek 8. 2009. 111–136.

A Termés szerepe Horváth István írói szemléletének a kialakulásában. In: Nagy Pál (szerk.): Az én vándorlásom. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2010. 50–57.

Magyarózdi titok-kereső. In:  Az én vándorlásom. 2010. 246–251.

Beke György. In: Nagy Pál (szerk.): Erdélyi panteon – 4. Mentor Könyvkiadó, Marosvásárhely, 2010. 103–114.

Szabó Gyula. In: Erdélyi panteon – 4. 2010. 132–138.

A műveltségteremtés bartóki-kodályi útján. Az Erdélyi Fiatalok falukutatásainak néprajzi és népművészeti szempontjai. In: Czégényi Dóra – Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc (szerk.).: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2010. 143–166.

Rögös utunk a László Dezső-reneszánszhoz. In: Fülöp Lajos (szerk.): Emlékkönyv Lisztóczky László hetvenedik születésnapjára. Konturs Kft. – Pallas Kiadó, Gyöngyös, 2011. 6–52.

László Dezső kisebbségvédelmi bölcselete. In: Gréczi-Zsoldos Enikő (szerk.): Versében él… Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2011. 43–59.

Magyar könyvkiadás Romániában. In: Serfőző Simon (szerk.): A magyar irodalom égtájai – Sokágú síp Tokajban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2011. 27–32

Eltartanak-e klasszikusaink? In: A magyar irodalom égtájai. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2011.  222–229.

Aspecte ale implicării Securităţii în cenzura comunistă (1965–1989). (A cenzúra és a Szekuritáté együttműködése 1965 és 1989 között.)  In: Ilie Rad (szerk.): Cenzura în România (Romániai sajtócenzúra). Tribuna Kiadó, Cluj, 2012. 55–63.

Modelarea reportajului sociografic în anii 70, sec. XX. (A hetvenes évek szociográfiai riportjai.) In: Silvia Grossu szerk.: Mass media: între document şi interpretare (Sajtótörténeti tanulmányok). Centrul Editorial-Poligrafic USM, Chişinău, 2012. 40–47.

A dogmatikus irodalomszemlélet színeváltozásai 1956 és 1965 között. In: Serfőző Simon (szerk.): „Eltiltva és elfeledve”. A hallgatás és elhallgattatás évei a magyar irodalomban 1945–2013. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2013. 224–235.

Erdélyi magyar irodalom a budapesti Napkeletben. Alkotók, művek, értékszempontok 1923 és 1937 között. In: Kollarits Krisztina (szerk.): Thormay Cécile-emlékkonferencia. Magyar Művészeti Akadémia, 2013. 19–146.

A tiszta gondolat, a tiszta stílus szerelmese – Szabó Zoltán értékszemlélete. In: Egyed Emese, Pakó László, Weisz Attila szerk.: Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2013. 101–118.

„Am trăit şaizeci de ani în treizeci...” 75 de ani de la moartea lui Dida Jenő. (Harminc év alatt hatvan évet éltem). In: Irina Petraş szerk.: Viaţa literară la Cluj. Evocări, medalioane, amintiri, cronologie. Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2013. 29–31. 

Szekusok és poloskák. In: Kántor Lajos szerk.: Titkosan – nyíltan. Korunk-történetek a titkosszolgálatok működéséről. Korunk – Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2014. 22–24.

Fiatal alkotók 1965 és 1975 között. Lapok, viták, antológiák. In: Serfőző Simon szerk.: Eltiltva és elfelejtve 1965–1989. Bíbor Kiadó, 2014. 228–245.

„Mikó-megfigyelők” a szerkesztőségben. In: Kántor Lajos szerk.: Titkosan – nyíltan. Korunk – Komp-Press Kiadó, 2014. 150–158.

„Jó, hogy vagytok, és szóltok hozzánk”. In: Kántor Lajos szerk.: Kedves Miska! Korunk – Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2014.16–18.

Pomogáts Béla erdélyi irodalomképe. In:  Kántor Lajos és Lőrincz György (szerk.): Gond és felelősség. Írások Pomogáts Béla nyolcvanadik születésnapjára. Mentor Kiadó – Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány, 2014. 40–44.

Erdélyi változások és változatlanságok 1989 után. In: Kovalszki Péter és Ludányi András szerk.: Együtt a szétszórtságban. ITT – OTT Kalendáriom 2015. A Magyar Baráti Közösség kiadása, Ann Arbor, MI, 2015. 80–90.

Tompa László udvarhelyi „udvartartása”. In: Baranyai Norbert – Imre László –Takács Miklós szerk.: In memoriam Görömbei András. Debreceni Egyetemi Kiadó,  2015. 217–226.

Az Anyám könnyű álmot ígér műfajtörténeti háttere. In: Lázok János szerk.: (M)ilyen gazdagok vagyunk (?) Polis – UartPress, Kolozsvár – Marosvásárhely, 2015. 47—59.

Az induló Válasz és az Erdélyi Fiatalok. Levélkommentárok a kapcsolatépítés történetéből. In: Imre László szerk.: „Hogy megállítaná a múló időt”. Antológia Márkus Béla 70. születésnapjára.  Orpheusz Kiadó, Bp., 2015. 139–149.

A tények harangnyelvén. In: Aniszi Kálmán: Csillagösvényeken. Életutak a változó időben. Kiadja a Székely Ház Alapítvány, Bp., 2015. 117–130.

Égbe nyúló kapaszkodó. In: Székely Ferenc: Égbe nyúló kapaszkodó. Születésnapi beszélgetések. Üveghegy Kiadó, Szászhalombatta, 2015. 45–56.

Páskándi, a Kriterion-szerkesztő. In: Papp Ágnes Klára, Sebők Melinda, Zsávolya Zoltán (szerk.): Nemzet – sors – identitás. „európai látószögű magyar”. Írások a hatvanéves Bertha Zoltán tiszteletére. Károli Gáspár Református Egyetem – LʼHarmattan Kiadó, Bp., 2015. 413–429.

Bedrótozott nemzedék, összedrótoizott nemzet. In: Bíró Gergely (szerk.): Nemzeti kultúra és mítosz a globális átalakulás korszakában. Bíbor Kiadó,  Tokaji Írótábor Egyesület, Miskolc, 2016. 129–138.

Somai Józsefről, (szülő)földközelben. In. Bodó Barna (szerk.): Civil jóság – civil hatékonyság (Somai József 85 éves). Magyar Civil Szervezetk Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár, 2016. 71–76.

2022.09.01. 18:15

Nyolc államilag támogatott helyre hirdetünk felvételit szeptemberben Újságírás alapképzésen

2022.01.26. 09:50

Január 26-tól lehet iratkozni a februári záróvizsgára

2021.06.18. 13:30

A hallgatók az alábbi menetrend szerint fognak jelentkezni záróvizsgára.